HCA Research on COVID-19

The HCA community came together very quickly in early 2020 to help combat the COVID-19 pandemic, in partnership with disease consortia. From rapidly analyzing existing data to gain insights into the biology of the disease, to studying immune responses during COVID-19 infection in adults and children, HCA studies have shed light on transmission, risk of infection, impact on organs throughout the body, immune responses, the effect of different variants, and severe COVID-19. Committed to openly releasing data and analyses as rapidly as possible, we will continue to deepen scientific understanding of SARS-CoV-2 and COVID-19, with the goal of informing epidemiological studies and clinical care. Our work and resources to date are available below.

Published Papers

Posted Preprints

These preprints have not yet been peer-reviewed

Additional resources from HCA Members

Further Reading

Single-cell RNA-seq studies with COVID-19 infection:

The landscape of lung bronchoalveolar immune cells in COVID-19 revealed by single-cell RNA sequencing
Minfeng Liao, Yang Liu, Jin Yuan, Yanling Wen, Gang Xu, Juanjuan Zhao, Lin Chen, Jinxiu Li, Xin Wang, Fuxiang Wang, Lei Liu, Shuye Zhang, Zheng Zhang.

Immune Cell Profiling of COVID-19 Patients in the Recovery Stage by Single-Cell Sequencing
Wen Wen, Wenru Su, Hao Tang, Wenqing Le, Xiaopeng Zhang, Yingfeng Zheng, XiuXing Liu, Lihui Xie, Jianmin Li, Jinguo Ye, Xiuliang Cui, Yushan Miao, Depeng Wang, Jiantao Dong, Chuan-Le Xiao, Wei Chen, Hongyang Wang.

Blood single cell immune profiling reveals the interferon-MAPK pathway mediated adaptive immune response for COVID-19
Lulin Huang, Yi Shi, Bo Gong, Li Jiang, Xiaoqi Liu, Jialiang Yang, Juan Tang, Chunfang You, Qi Jiang, Bo Long, Tao Zeng, Mei Luo, Fanwei Zeng, Fanxin Zeng, Shuqiang Wang, Xingxiang Yang, Zhenglin Yang.

A single-cell atlas of the peripheral immune response to severe COVID-19
Aaron J Wilk, Arjun Rustagi, Nancy Q Zhao, Jonasel Roque, Giovanny J Martinez-Colon, Julia L McKechnie, Geoffrey T Ivison, Thanmayi Ranganath, Rosemary Vergara, Taylor Hollis, Laura J Simpson, Philip Grant, Aruna Subramanian, Angela J Rogers, Catherine A Blish.

Single-cell atlas of a non-human primate reveals new pathogenic mechanisms of COVID-19
Lei Han, Xiaoyu Wei, Chuanyu Liu, Giacomo Volpe, Zhifeng Wang, Taotao Pan, Yue Yuan, Ying Lei, Yiwei Lai, Carl Ward, Yeya Yu, Mingyue Wang, Quan Shi, Tao Wu, Liang Wu, Ya Liu, Chunqing Wang, Yuanhang Zhang, Haixi Sun, Hao Yu, Zhenkun Zhuang, Tingting Tang, Yunting Huang, Haorong Lu, Liqin Xu, Jiangshan Xu, Mengnan Cheng, Yang Liu, Chi Wai Wong, Tao Tan, Weizhi Ji, Patrick H. Maxwell, Huanming Yang, Jian Wang, Shida Zhu, Shiping Liu, Xun Xu, Yong Hou, Miguel A. Esteban, Longqi Liu, South China Greater Bay Area-Single Cell Consortium (SC-GBA-C).

Tocilizumab treatment in severe COVID-19 patients attenuates the inflammatory storm incited by monocyte centric immune interactions revealed by single-cell analysis
Chuang Guo, Bin Li, Huan Ma, Xiaofang Wang, Pengfei Cai, Qiaoni Yu, Lin Zhu, Liying Jin, Chen Jiang, Jingwen Fang, Qian Liu, Dandan Zong, Wen Zhang, Yichen Lu, Kun Li, Xuyuan Gao, Binqing Fu, Lianxin Liu, Xiaoling Ma, Jianping Weng, Haiming Wei, Tengchuan Jin, Jun Lin, Kun Qu.

General Enquiries

For further details, please contact: team@humancellatlas.org

Contacts for Journalists

For further details, please contact: press@humancellatlas.org

 

The Human Cell Atlas is helping discover which cells are most vulnerable to attack by the virus responsible for COVID-19, and why.